Martes, 19 Febrero 2019
A+ R A-

Catalunya

L’Estat feixista espanyol, el Parlament del qual està sent temporalment capitanejat en un context de feblesa pels no menys reaccionaris del PSOE, a la calor dels resultats de les eleccions andaluses, ha optat per aguditzar els seus atacs al poble català i el seu legítim dret a l’autodeterminació. La recent notícia de l’enviament de 1.000 policies a Catalunya abans del Consell de Ministres que ha convocat el govern pel 21 de desembre en territori català no està desconnectada de la conclusió que va fer pública Susana Díaz sobre el seu fracàs electoral quan comentava: “a la vista dels resultats, haig de reconèixer que la que estava equivocada era jo i Catalunya tenia molt a veure en aquestes eleccions”.

El que aquesta xacra de la burgesia deixa entreveure és que el PSOE ha de continuar perpetrant la seva estratègia d’atac i confrontació directa contra Catalunya, per tal de fer marxa enrere en el seu daltabaix electoral. El PSOE va ser instigador directe de l’aplicació del 155 i Pedro Sánchez ha titllat al moviment independentista català de ser els simbionts de la ultradreta europea a Espanya. Per no parlar de que el ministre d’Afers Exteriors, Josep Borrell, és un dels principals portaveus de l’associació feixista Societat Civil Catalana que neix amb l’única intenció de negar el legítim i democràtic dret d’autodeterminació de Catalunya. Qualsevol gest o reunió amb els independentistes no és més que la tàctica continuada del govern d’aparentar una estratègia quan per sota de la taula s’esgrimeix la contrària. Un clar exemple va ser l’acolliment del vaixell Aquarius amb més de 600 migrants i refugiats rescatats al Mediterrani per Metges Sense Fronteres. Paral·lelament el president reforçava la seva relació amb el tirànic rei del Marroc Mohamed VI amb la finalitat de fortificar la frontera de tots dos països enviant policia i militars, augmentant la persecució, detenció i assetjament a les persones que pretenguin creuar o ajudar a creuar-la d’Àfrica a Europa i rubricar el seu pla de devolucions de migrants als seus països d’origen.

Posant els fets al damunt de la taula, el PSOE ha combatut amb molta violència al moviment independentista i a la immigració. En quant a això de Catalunya s’han adonat tard que haurien d’haver jugat amb aquest tema en campanya, si ens atenem a les paraules de la feixista Susana Díaz.

Així doncs cal esperar que el PSOE s’alineï encara més amb la resta de feixistes de l’arc parlamentari (més enllà de la seva evident unió en el fonamental: l’economia capitalista). Fent gala d’una piromania patològica pròpia de les titelles del poder que són, continuaran jugant sistemàticament la carta de ventar als catalans, com ha fet VOX anant-se al Tribunal Suprem, com el gos que borda quan sent un soroll acostar-se a la casa de l’amo, perquè aquest li premiï. No en va és lògic que l’Estat, en tant que pertany a la burgesia, jugui la baralla de les seves lleis per a aconseguir els seus interessos.

Si bé no són menys les reaccions dels oportunistes de Podem-IU-PCE,que posen de manifest la seva alineació amb l’Estat espanyol, com hem vist en Alberto Garzón o en els membres de Podem que primer donaven la seva particular “alerta antifeixista” després de l’arribada de VOX al panorama polític espanyol, com si el feixisme no estigués ja obertament present en altres partits i institucions de l’Estat. Posteriorment van acceptar que VOX ha d’entrar en el Parlament d’Andalusia, demostrant que el seu “alerta antifeixista” no era més que un míting que Pablo Iglesias es va veure obligat ha fer per a mantenir l’ínfima credibilitat que li pot quedar a Podem, invent de la burgesia per a intentar sense èxit ocultar la seva veritable naturalesa.

Pel que fa PDeCAT i ERC han fet palesa que no arriscaran un mínim els privilegis de la burgesia a la qual representen per tal de fer efectiva la República Catalana. D’una banda, Joan Tardà, representant d’ERC, apel·la ara a una via escocesa cap a la independència sense tenir en compte les diferències evidents entre l’estat britànic i l’espanyol. D’altra banda Torra va parlar de la via eslovena, sense revelar que les repúbliques que formaven Iugoslàvia comptaven amb exèrcits propis i amb el suport armamentístic de alemania i altres aliats de la dreta europea (el PP entre ells) en un context en el qual pretenien fer desaparèixer qualsevol vestigi de país socialista donant el seu suport al feixisme. Lluny està de la situació que viu Catalunya en l’actualitat i traslladar aquesta via només és possible o en la ment d’un burgès idealista incapaç d’analitzar la história i la política des d’una perspectiva materialista o en la llengua enverinada d’un traïdor que pretén enganyar a tot un poble. És per aquest motiu que continuar confiant el mandat de l’1 d’octubre als partits de la burgesia catalana no té cap sentit i només des de la lluita i unitat popular s’aconseguirà que es respectin els drets democràtics del poble català.

Així doncs el Partit Comunista Obrer de Catalunya crida als treballadors a què el pròxim 21 de desembre participin en les mobilitzacions organitzades pels CDRs davant del consell de ministres a Barcelona amb l’objectiu de manifestar el rebuig del nostre poble a l’Estat i que serveixi per enfortir el poder popular de tal manera que el poble treballador es faci amb la direcció del procès descavalcant definitivament a la burgesia catalana, PDeCAT i ERC (aliats del propi govern) per a madurar i fer un salt qualitatiu. Només la unitat obrera a Catalunya i en la resta de l’estat aconseguirà fer trontollar els fonaments d’aquest podrit i deteriorat capitalisme monopolista d’Estat i només la construcció del socialisme aconseguirà tals objectius. Perquè l’única Catalunya lliure serà la que estigui lliure de burgesos.

 

Barcelona, 18 de desembre de 2018

 

Comitè Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya

 

El fascismo sigue empujando la bola de nieve en Catalunya

 

El Estado fascista español, cuyo Parlamento está siendo temporalmente capitaneado en un contexto de debilidad por los no menos reaccionarios del PSOE, al calor de los resultados de las elecciones andaluzas, han optado por agudizar sus ataques al pueblo catalán y su legítimo derecho a la autodeterminación. La reciente noticia del envío de 1.000 policías a Catalunya antes del Consejo de Ministros que ha convocado el gobierno para el 21 de diciembre en territorio catalán no está desconectada de la conclusión que hizo pública Susana Díaz sobre su fracaso electoral cuando comentaba, “a la vista de los resultados, tengo que reconocer que la que estaba equivocada era yo y Cataluña tenía mucho que ver en estas elecciones”.

Lo que esta lacra de la burguesía deja entrever es que el PSOE debe seguir perpetrando su estrategia de ataque y confrontación directa contra Cataluña, con tal de dar marcha atrás en su descalabro electoral. El PSOE fue instigador directo de la aplicación del 155 y Pedro Sánchez ha tildado al movimiento independentista catalán de ser los simbiontes de la ultraderecha europea en España. Por no hablar de que el ministro de asuntos exteriores, Josep Borrell, es uno de los principales voceros de la asociación fascista Societat Civil Catalana que nace con la única intención de negar el legítimo y democrático derecho de autodeterminación de Cataluña. Cualquier gesto o reunión con los independentistas no es más que la táctica continuada del gobierno de aparentar una estrategia cuando por debajo de la mesa se esgrime la contraria. Un claro ejemplo fue la acogida del barco Aquarius con más de 600 migrantes y refugiados rescatados en el Mediterráneo por Médicos Sin Fronteras. Paralelamente el presidente reforzaba su relación con el tiránico rey de Marruecos Mohamed VI con la finalidad de fortificar la frontera de ambos países enviando policía y militares, aumentando la persecución detención y acoso a las personas que pretendan cruzar o ayudar a cruzarla de África a Europa y rubricar su plan de devoluciones de migrantes a sus países de origen.

Poniendo los hechos sobre la mesa, el PSOE ha combatido con mucha violencia al movimiento independentista y a la inmigración. En cuanto a lo de Cataluña se han dado cuenta tarde de que deberían haber jugado con este tema en campaña, a tenor de las palabras de la fascista Susana Díaz.

Así pues, cabe esperar que el PSOE se alinee aún más con el resto de fascistas del arco parlamentario (más allá de su ya de por sí evidente unión en lo fundamental: la economía capitalista). Haciendo gala de una piromanía patológica propia de las marionetas del poder que son, seguirán jugando sistemáticamente la carta de atizar a los catalanes, como ha hecho VOX yéndose al Tribunal Supremo, como el perro que ladra cuando oye un ruido acercarse a la casa del amo, para que este le premie. No en vano, es lógico que el Estado, en tanto que pertenece a la burguesía, juegue la baraja de sus leyes para lograr sus intereses.

Si bien no son menos las reacciones de los oportunistas de Podemos-IU-PCE, que ponen de manifiesto su alineación con el Estado español, como hemos visto en Alberto Garzón o en los miembros de Podemos que primero daban su particular “alerta antifascista” tras la llegada de VOX al panorama político español, como si el fascismo no estuviera ya abiertamente presente en otros partidos e instituciones del Estado. Posteriormente aceptaron que VOX debe entrar en el Parlamento de Andalucía, demostrando que su “alerta antifascista” no era más que un mitin que Pablo Iglesias se vio obligado a hacer para mantener la ínfima credibilidad que le puede quedar a Podemos, invento de la burguesía para intentar sin éxito ocultar su verdadera naturaleza.

En cuanto a PDeCAT y ERC han hecho patente que no arriesgarán un mínimo los privilegios de la burguesía a la que representan con tal de hacer efectiva la república catalana. Por un lado, Joan Tardà, representante de ERC, apela ahora a una vía escocesa hacia la independencia sin tener en cuenta las diferencias evidentes entre el estado británico y el español. Por otro lado, Torra habló de la vía eslovena, sin revelar que las repúblicas que formaban Yugoslavia contaban con ejércitos propios y con el apoyo armamentístico de Alemania y demás aliados de la derecha europea (el PP entre ellos) en un contexto en el que pretendían hacer desaparecer cualquier vestigio de país socialista dando su apoyo al fascismo. Lejos está eso de la situación que vive Cataluña en la actualidad y trasladar dicha vía sólo es posible o en la mente de un burgués idealista incapaz de analizar la historia y la política desde una perspectiva materialista o en la lengua envenenada de un traidor que pretende engañar a todo un pueblo. Es por este motivo que seguir confiando el mandato del 1 de octubre a los partidos de la burguesía catalana no tiene ningún sentido y sólo desde la lucha y unidad popular se conseguirá que se respeten los derechos democráticos del pueblo catalán.

Así pues, el Partit Comunista Obrer de Catalunya llama a los trabajadores a que  el próximo 21 de diciembre participen en las movilizaciones organizadas por los CDRs frente al consejo de ministros en Barcelona, con el objetivo de manifestar el rechazo de nuestro pueblo al Estado y que sirva para fortalecer el poder popular, de tal modo que el pueblo trabajador se haga con la dirección del proceso descabalgando definitivamente a los vendepatrias de PDeCAT y ERC (aliados del propio gobierno) para madurar y dar un salto cualitativo. Solamente la unidad obrera en Cataluña y en el resto del estado conseguirá hacer tambalear los cimientos de este podrido y deteriorado capitalismo monopolista de estado y solamente la construcción del socialismo conseguirá tales objetivos. Porque la única Cataluña libre será la que esté libre de burgueses.

 

Barcelona, 18 de diciembre de 2018

 

Comité Nacional del Partit Comunista Obrer de Catalunya

Transporte

Los trabajadores sufrimos a diario, además de la explotación del patrón en nuestros centros de trabajo, un brutal desprecio en el resto de ámbitos.

La empresa municipal de Sevilla de autobuses TUSSAM (de la misma manera que el metro de Sevilla, o Renfe con sus cercanías) trata a los pasajeros como si fueran sacos de patatas. En las horas punta vamos apiñados, agolpados los unos contra otros, sin importar si las personas mayores se pueden caer y romper la cadera como consecuencia de los tirones y frenazos fruto de las prisas de los conductores, obligados a cumplir horarios que no dan margen al más mínimo trato humano.

Esto provoca protestas airadas de algunos pasajeros que han de sufrir los conductores, que no son responsables de este indigno trato a los trabajadores que necesitan un autobús para desplazarse. De hecho, son abundantes y van en aumento las enfermedades psicológicas de los conductores que, en muchos casos, se plantean el suicidio porque no aguantan más tanta tensión, y también faltas de respeto por unos pasajeros que a su vez no soportan más un servicio tan deplorable.

Es por tanto el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado hoy por viejos y nuevos socialdemócratas (PSOE y Participa Sevilla), responsable de que los trabajadores de Tussam y los pasajeros suframos situaciones de agresividad y tensiones entre nosotros, porque esos responsables no tienen que usar esos autobuses en tan lamentable estado.

Eso sí, para ir a centros comerciales como Torre Sevilla, para ir a comprar al Primark, como así piden sus dueños, se ponen lanzaderas y servicios especiales si hace falta.

En el metro, con vagones de juguete comparados con los de Madrid, tres cuartos de lo mismo. Bicicletas, carros de bebé o sillas de ruedas, han de compartir un espacio insignificante con cientos de miles de trabajadores que transitan entre la capital y zonas tan pobladas como Montequinto o el Aljarafe. Tiene que haber pan y circo, es decir, fútbol, feria o semana santa, para que se pongan dobles vagones. Eso por no hablar de la frecuencia de paso, en torno a los 7 minutos incluso en horas punta.

Lo mismo podríamos decir de los trenes de cercanías, donde han suprimido casi todos los revisores que había a cambio de tornos, muchas estaciones sin personal ni taquillas, precios abusivos (4 euros por ejemplo para un sólo viaje de Utrera a Sevilla), retrasos y nula información cuando, por ejemplo, el tren se detiene sin explicación aparente.

La ecuación es muy sencilla. De todo lo que producimos los trabajadores en las fábricas, empresas, tierras, minas, y mar, que es una riqueza inmensa, los capitalistas (banqueros, empresarios, oligarquía financiera) se apropian como parásitos. Los servicios ‘públicos’ los pagamos además con nuestros impuestos (los capitalistas son los que más defraudan) y, por si fuera poco, nos hacen pagar tarifas abusivas.

Ya está bien de soportar semejante robo y maltrato. Tomemos el control y dirección de la sociedad y disfrutemos de la abundancia que producimos.

Es una necesidad para ello unirnos los trabajadores de los transportes públicos, como del resto de sectores productivos y capas populares (estudiantes, pensionistas…) a través de un Frente Único del Pueblo, para quitar de en medio a aquellos parásitos que nos hacen la vida imposible y tomar nosotros el control de todo, para disfrute de todo el pueblo.

O se cambia todo o no se cambia nada. Porque si no, vienen los fascistas, financiados por los mismos parásitos que se enriquecen a nuestra costa, captando a los trabajadores que no soportan más esta situación de miseria, explotación y maltrato a todos los niveles.

 

O se cambia todo o no se cambia nada

Por la construcción del Frente Único del Pueblo

Por la construcción del Socialismo

 

Secretaría de Agitación y Propaganda del Comité Provincial de Sevilla del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)

TorraPuig

Hace unos días el President de la Generalitat, Quim Torra, visitó Eslovenia y, posteriormente, en la presentación del Consell per la República celebrada en Bruselas, manifestó que “Los catalanes hemos perdido el miedo. No nos dan miedo. No hay marcha atrás en el camino a la libertad. Los eslovenos decidieron seguir adelante con todas las consecuencias. Hagamos como ellos y estemos dispuestos a todo para vivir libres”.

Por este comentario los fascistas españoles como Rivera o Casado exigen la aplicación del artículo 155, destituyendo a Torra y suspendiendo la autonomía catalana, así como algunos dirigentes del PSOE, como los reaccionarios Lambán y García-Page, ambos ‘socios’ de PODEMOS, hablan de ilegalizar a los partidos independentistas.

Lo más clarificador ha sido la querella del partido fascista VOX contra Torra por delitos de provocación, conspiración y proposición para la rebelión, demandando como medida cautelar la prisión preventiva para el President de la Generalitat. El fascismo, con solvencia financiera, no duda en meterse en procesos judiciales que requieren altos desembolsos, acudiendo a la Judicatura en un hecho por el que ellos mismos reconocen la naturaleza fascista de las leyes, de la propia Judicatura y del Estado para reprimir al disidente. Estado burgués defendido y reivindicado por los oportunistas de Unidos Podemos.

Pablo Casado señalaba que “Las declaraciones belicistas de Torra apostando por la violenta ‘vía eslovena’ justifican la aplicación inmediata del artículo 155 que llevamos reclamando meses al gobierno”. Si llevan meses reclamando el 155, ¿qué tienen que ver las declaraciones de Torra hace unos días sobre seguir el modelo esloveno? Es curioso, cuando no obsceno, ver a los fascistas del PP expresarse en términos denigrantes sobre “la violenta ‘vía eslovena’” mostrándola como algo abominable, cuando fue obra del imperialismo y cuando la propia derecha alemana, y con ella el resto de adláteres europeos entre los que se encontraba ese partido heredero de Franco en el que milita Casado, los primeros en reconocer a Eslovenia y Croacia. Pero no sólo fueron los primeros en aprobar a esos dos estados,  en posicionarse a favor de dicha “violenta vía eslovena”, sino que ésta fue la consecuencia de la acción del imperialismo apoyando a fascistas, como por ejemplo al croata Franjo Tudjman y tantos otros  reaccionarios durante décadas, al objeto de liquidar el campo del socialismo real; objetivo que consiguieron los imperialistas fruto de su acción pero, fundamentalmente, como consecuencia del entronamiento del oportunismo en la dirección del PCUS tras la muerte de Stalin, que hizo que el imperialismo progresivamente fuera copando la dirección del Partido y destrozando desde dentro el propio campo socialista. Y es que Gorbachov –que es sinónimo de restitución del capitalismo, de la mafia imperialista, y de la consumación del mayor crimen que la clase obrera ha sufrido, la destrucción de la URSS- es la consecuencia de la acción del oportunismo durante décadas.

En este plano, resulta  interesante leer a los capitalistas, por ejemplo en el diario EL MUNDO, con referencia al 25 aniversario del estallido de la Guerra Balcánica, en artículo publicado el pasado 31 de marzo de 2016 titulado “Sangría en los Balcanes: 25 años del inicio de las guerras yugoslavas”, en el que afirmaban “A finales de los años ochenta, las oleadas de liberalización aportadas a la Europa del Este por la perestroika soviética alcanzaron Yugoslavia, y los partidos comunistas de las distintas repúblicas asumieron la convocatoria de elecciones pluripartidistas. Celebradas en la primavera de 1990, sirvieron para comprobar el peso que habían alcanzado los nacionalismos particularistas, incluso en el seno de las organizaciones comunistas, ya que los sectores yugoslavitas quedaron en minoría en todas partes. (…) Los nuevos gobernantes de Eslovenia y Croacia se aplicaron a reclamar el derecho de autodeterminación, una vez que las autoridades de Belgrado rechazaron transformar Yugoslavia en una confederación de estados soberanos. El 8 de mayo de 1991, la Asamblea eslovena anunció que abandonaría en breve la Federación, lo que hizo el 25 de junio. Y el 30 de mayo, el Gobierno de Zagreb, en manos de la nacionalista Unión Democrática Croata de Franjo Tudjman, celebró un referéndum que ganaron por abrumadora mayoría los independentistas.”. Como se puede apreciar, Eslovenia y Croacia, según EL MUNDO, tenían derecho a reclamar el derecho de autodeterminación y da legitimidad democrática a los referéndums celebrados en Eslovenia y Croacia. ¡Curiosa burguesía la española que reconoce el derecho a unos y a otros, como por ejemplo Cataluña, los vilipendian y tratan de golpistas!

Señalaba el reaccionario diario ABC el pasado 16 de enero de 1992, en un artículo firmado por José María Moreiro titulado “La CE entierra a Yugoslavia al reconocer la independencia de Croacia y Eslovenia”, lo siguiente: “Pese a las numerosas divergencias mantenidas en el seno de la Comunidad durante la crisis yugoslava, finalmente los países de la CE lograron la cohesión al reconocer conjuntamente a Croacia y Eslovenia tras considerar que cumplen los requisitos previamente establecidos”. ¿Cuáles eran esos “requisitos previamente establecidos” que se cumplían? La Agencia Reuter-EFE, el 24 de diciembre de 1991, en un artículo titulado “Bonn reconoce a Croacia y Eslovenia” las enumeraba de la siguiente manera: “A criterio del gobierno germano, las repúblicas de Eslovenia y Croacia satisfacen plenamente las condiciones definidas por la Comunidad Europea, señaló el ministerio de Relaciones Exteriores, Hans-Dietrich Genscher, en una declaración con la que anunció la decisión (…) Bajo las condiciones de la CE, las repúblicas deben comprometerse a respetar la democracia, los derechos humanos y de las minorías y a renunciar al uso de la fuerza para modificar las fronteras”. A tenor de todo ello, ¿Acaso Cataluña no cumple hoy esos requerimientos?

Ni que decir tiene que el Gobierno de Felipe González actuó de manera lacayuna al servicio de Alemania y de sus monopolios. El diario “gubernamental” en aquel momento, EL PAÍS, en un artículo titulado “España estuvo al frente de la prudencia”, decía que “España estuvo en el seno de los Doce dentro del frente de la prudencia, aseguró ayer el ministro español de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, al comentar a EL PAÍS el reconocimiento por la CE de Croacia y Eslovenia. ‘Esta posición fue la de la gran mayoría: evitar la precipitación en un tema tan delicado que crease más problemas de los que pretendía resolver’, añadió. España se sumó ayer a la decisión comunitaria con una nota de la Oficina de Información Diplomática que afirmaba que ‘el ministro de Asuntos Exteriores solicitará al Consejo de Ministros su autorización para establecer relaciones diplomáticas’ con las dos repúblicas”.

El periodista y escritor belga Michel Collon, dos días después de la muerte del que fue presidente yugoslavo Slobodan Milosevic, en marzo de 2006, escribió un artículo titulado “TEST – MEDIOS: ¿Cuánto valía nuestra información sobre la fragmentación de Yugoslavia?” que en los días corrientes es digno de desempolvar y recordar para comprobar quién desencadena el conflicto, los imperialistas:

2 ¿VOLUNTAD ALEMANA? ¿Provocó Alemania deliberadamente la guerra civil?

SÍ. Al inicio de la cumbre de Maastricht, en 1991, el canciller alemán Kohl es el único que quiere fragmentar Yugoslavia y reconocer precipitadamente las “independencias” de Eslovenia y Croacia, despreciando el derecho internacional y la Constitución yugoslava, pero el ascenso de la potencia alemana impondrá a todos sus socios esta locura. París y Londres se alinean [con esta postura.]

Según el londinense The Observer“El primer ministro [británico] Major pagó un precio muy alto apoyando la política yugoslava de Alemania que, según todos los observadores, precipitó la guerra.” En efecto, todos los expertos habían advertido que semejante “reconocimiento” provocaría una guerra civil. ¿Por qué? 1. En casi todas las repúblicas de Yugoslavia se mezclaban diversas nacionalidades. Dividir los territorios era tan absurdo como dividir París o Londres en barrios étnicamente puros. 2. Favoreciendo al neofascista croata Tudjman y al nacionalista musulmán Izetbegovic (colaborador de Hitler en su juventud), era evidente que se provocaría el pánico entre la importante minoría serbia que desde hace siglos vivía en Croacia y en Bosnia. Cada familia serbia había perdido al menos a un miembro en el terrible genocidio cometido por los fascistas croatas y musulmanes, agentes de Alemania, entre 1941 y 1945.
Únicamente la Yugoslavia de Tito había podido devolver la paz, la igualdad, la coexistencia. Pero Berlín, y después Washington, querían quebrar a toda costa a este país “demasiado a la izquierda” (véase pregunta 4).

3 ¿EEUU PASIVO? ¿Permaneció Estados Unidos “pasivo y desinteresado” en esta guerra?

No. Lord Owen, enviado especial de la Unión Europea en Bosnia, por tanto, observador privilegiado, escribió en sus Memorias: «Respeto mucho a Estados Unidos. Pero, durante estos últimos años (92-95), la diplomacia de este país es culpable de haber prolongado inútilmente la guerra en Bosnia.»
¿Cuál es su objetivo? Como los alemanes estaban ocupados en tomar el control de Eslovenia, de Croacia y pronto de Bosnia, entonces Washington presionó a Izetbegovic, el dirigente nacionalista musulmán de Sarajevo: “No firméis ningún acuerdo de paz propuesto por los europeos. Haremos que ganéis la guerra sobre el terreno”. De esta manera, Washington prolongó durante dos años los terribles sufrimientos infligidos a toda la población de Bosnia.
¿Cuáles eran los motivos? 1. Despojar a Berlín de sus posiciones adquiridas en la región estratégica de los Balcanes. 2. Dividir y debilitar a la Unión Europea. 3. Instaurar a la OTAN como gendarme del continente europeo. 4. Quitar a Rusia cualquier acceso al Mediterráneo. 5. Imponer su liderazgo político y militar para las demás guerras en preparación. Porque al mismo tiempo, la guerra contra Yugoslavia también era una guerra larvada contra Europa. Tras la caída del Muro, los estrategas de Estados Unidos querían impedir a cualquier precio que emergiera una superpotencia europea. Por eso se ha hecho lo imposible para debilitarla política y militarmente.

4 BANCO MUNDIAL & FMI ¿Participaron el Banco Mundial y el FMI en la fragmentación del país?


SÍ. En diciembre de 1989, el FMI impone unas condiciones draconianas a Yugoslavia, cuyo primer ministro liberal, Markovic, mendigó la ayuda George Bush padre. El objetivo de “la ayuda” será en realidad desestabilizar y hacer quebrar a las grandes empresas estatales. El Banco Mundial desmantela el sistema bancario, despide a 525.000 trabajadores en un año y, después, reclama la supresión de dos de cada tres empleos. El nivel de vida desciende dramáticamente.
Estos diktats y el aumento de huelgas solidarias en todas las repúblicas exacerban las contradicciones entre los dirigentes de las distintas repúblicas a las que Belgrado ya no puede enviar fondos. Para salir de esta situación, estos dirigentes recurrieron a la táctica de la división y de alentar el odio nacionalista. Esta guerra se alentó desde exterior. Como muchas otras.
La guerra contra Yugoslavia fue una guerra de globalización. Todas las grandes potencias occidentales trataban de liquidar el sistema económico demasiado de izquierda de Yugoslavia: un sector público fuerte, importantes derechos sociales, relativa resistencia a las multinacionales… El 4 de agosto de 1996, el Washington Post exponía la verdadera razón de las distintas guerras contra Yugoslavia en este reproche (¿esta amenaza?): «Milosevic no ha logrado comprender el mensaje político de la caída del Muro de Berlín. Otros políticos comunistas han aceptado el modelo occidental, pero Milosevic ha ido en la otra dirección.»

Collon terminaba dicho artículo con un llamamiento o denuncia: “No les vamos a dar una “nota” para evaluar el grado de manipulación mediática que han sufrido. Sería indecente. Durante este decenio, demasiados inocentes han sufrido y aún sufren a causa de la desinformación orquestada por las grandes potencias con fines de dominación imperialista”. Los imperialistas hoy mienten un millón de veces más que en la última década del siglo XX y la primera del XXI y ello lo podemos constatar hoy escuchando a los seguidores de Franco en el Parlamento español, así como a sus medios de manipulación de masas. Pero ya se sabe, bajo el capitalismo, la libertad de prensa es la libertad del dueño del medio de comunicación, la libertad de los explotadores para engañar vilmente al pueblo.

Toda la exposición hecha hasta el momento nos deja claro que la independencia de Eslovenia, de Croacia, de Bosnia-Herzegovina, etcétera y la actualización  del mapa de Europa en lo que concierne a lo que fue territorio yugoslavo no fue más que la consecuencia de una guerra interimperialista, del sometimiento de dicho territorio a los intereses del imperialismo norteamericano y europeo con las manos libres tras la hecatombe soviética, bloques imperialistas a los que están alineados tanto la burguesía nacionalista catalana como los fascistas españoles que tantos golpes en el pecho se dan en la defensa de la bandera y de la integridad del Estado franquista cuyo “remozamiento” ha envejecido enormemente, habiendo emergido a la superficie todas las contradicciones cerradas en falso.

Por un lado, es bochornoso comprobar cómo se echan las manos a la cabeza los herederos de Franco y los oportunistas “alarmados” porque Torra apela a la vía eslovena. Ellos que fueron corresponsables y promotores de dichas guerras balcánicas y de dicha división territorial, apelan alarmados, como el fascista Abascal que justifica la querella de su partido a Torra en que éste anuncia “un nuevo desafío, una nueva vuelta de tuerca en el golpe de estado y proponiendo literalmente la vía eslovena, que provocó 62 muertos y llevó a una guerra de 10 días”; y esto lo dice quien reivindica la obra de un golpista criminal como fue Franco, que viene a sostener al capitalismo monopolista importándole bien poco que en el estado español cada día se suiciden 10 trabajadores como consecuencia de las políticas capitalistas, que vilipendia a la memoria de centenares de miles de antifascistas enterrados en las cunetas y que tiene un programa político tan racista y xenófobo como los de Tudjman o Izetbegovic. Por su parte,  Borrell, ministro del gobierno español en la época del reconocimiento de Eslovenia y Croacia, compañero de partido y de gobierno de Javier Solana, el que fue Secretario General de la organización terrorista OTAN y que estuvo al mando de la guerra imperialista contra Yugoslavia, reacciona ahora a las palabras de Torra diciendo que “es un lenguaje que parece que esté llamando a una insurrección”, abonando el terreno para agredir nuevamente al pueblo catalán, que es la conclusión que ha sacado el PSOE de las elecciones andaluzas. Borrell no tiene moral ni autoridad para criticar a Torra por dirigirse a una obra criminal en la que su gobierno y su partido, el PSOE, fue participe, apoyando a los fascistas y reaccionarios de todos los colores no sólo en Yugoslavia sino en todos los países del Este.

Como se evidencia, a los defensores del capitalismo monopolista español únicamente les queda la mentira, la violencia, el chovinismo, en definitiva, el fascismo para sostener un sistema económico agotado y caduco, corrompido hasta el tuétano. Es lo único que pueden ya ofertar al pueblo.

Por otro lado, no es menor la desfachatez de la burguesía catalana, evidenciando que es tan corrupta y tan enemiga del pueblo como la españolista. No hemos de olvidar que ambas burguesías son aliadas en su odio hacia la clase obrera y han saqueado tanto al pueblo español como al catalán de manera inmisericorde. La crisis económica y política, unidas a la corrupción insostenible y a las guerras intestinas por la hegemonía, han hecho que el PDeCAT haya tenido que transitar del nacionalismo a un falso independentismo. Artur Mas en 2002, cuando su partido CiU y su clase social tenían una situación preferencial dentro del Estado, señalaba que “el concepto de independencia lo veo anticuado y un poco oxidado”; hoy sus ‘herederos’, entre los que está Torra, apuestan por la vía eslovena. Por otro lado, ERC que siempre ha defendido la unilateralidad bajo el titular de Declaració Unilateral de Independència (DUI) como, por ejemplo, señalaba el Programa Político de ERC en su página 9 en el año 2012,  “esta situación de tensión política, legitima una salida democrática unilateral por parte del pueblo de Cataluña mediante el derecho de decidir; es decir, con una convocatoria de un referéndum – o de declaración unilateral por parte del Parlament de Catalunya, en última instancia – de acuerdo con el principio democrático universal (el derecho a la autodeterminación actualizado en el contexto social y económico del siglo XXI que cuenta con precedentes en el marco jurisprudencial internacional)” han virado en su planteamiento como lo reflejan las palabras del actual President del Parlament, Roger Torrent, que señalaba el pasado 10 de diciembre que en ERC “hemos defendido siempre y seguiremos defendiendo la vía escocesa, que es la correcta y la que nos parece nos hará ganar, porque conecta con el 80% de la población de este país y aporta una solución democrática al conflicto”. Esto es, ERC ha pasado de la unilateralidad a admitir la tutela del Estado español en el ejercicio de un derecho democrático que le corresponde a la nación catalana sin tutela alguna. Como se aprecia, la caducidad del capitalismo monopolista de estado impone el fascismo y hace que las fracciones de la burguesía catalana enloquezcan anteponiendo la pelea por su hegemonía sobre los intereses de la nación catalana y su pueblo a los que subordinan. ERC y PdeCAT viven del pueblo catalán, llevan la independencia de Cataluña para vivir de ella, como se puede constatar cada vez que se escuchan las declaraciones de algunos de sus dirigentes como Tardà. Eso sí, ambas fracciones temen enormemente que la dirección real del movimiento independentista caiga en manos del Pueblo, que no sea controlado por ellos, no dudando en señalar y criminalizar la lucha popular, como se demuestra en las declaraciones de Roger Torrent el pasado lunes cuando decía que “La república no se construye con capuchas y con la cara tapada”, Tardà el pasado miércoles con “la República no se construye con pasamontañas” o el propio Torra señalando a los CDR diciéndoles que “no se puede atacar los cordones policiales”.

Torra y el PDeCAT mienten al pueblo de Cataluña cuando hablan de la vía eslovena. Llevan todo este tiempo mintiendo al pueblo y no cumpliendo el mandato del 1 de octubre. En Eslovenia había unos intereses económicos del imperialismo europeo y concretamente de Alemania. El imperialismo europeo y norteamericano estaban interesados en liquidar por completo el campo del socialismo real y engullirlo de la manera que más les interesara a sus monopolios. A tenor de todo lo que hemos visto, se puede comprobar que el estado español no es Yugoslavia, sino que es un estado imperialista integrado en el bloque imperialista europeo y en la OTAN; que el momento histórico tampoco es el mismo, pues en aquellas fechas dichas repúblicas que conformaban el bloque socialista debían ser engullidas por las potencias imperialistas; y por consiguiente, que Cataluña tampoco es Eslovenia. En definitiva, lo que valía para la segunda no vale para la primera.

La burguesía como clase es nacionalista, pues no puede estructurar sus relaciones en pie de igualdad y colaboración con otros grupos nacionales. Por ello, los ideólogos del imperialismo inoculan, alientan y financian el nacionalismo, para dividir al proletariado cuya naturaleza es antinacionalista e internacionalista. Ello lo hicieron en las Repúblicas que componían la República Federativa Socialista de Yugoslavia, en las Repúblicas Soviéticas y así lo siguen haciendo en los estados capitalistas para dividir a la clase obrera de las distintas naciones.

Lenin define el imperialismo con cinco rasgos fundamentales que son la concentración de la producción y del capital llegada hasta un grado tan elevado de desarrollo que ha creado los monopolios, los cuales desempeñan un papel decisivo en la vida económica; la fusión del capital bancario con el industrial y la creación, sobre la base de este “capital financiero”, de la oligarquía financiera;  la exportación de capitales, que a diferencia de la exportación de mercancías adquiere una importancia particularmente grande; la formación de asociaciones internacionales monopolistas de capitalistas, las cuales se reparten el mundo; y  la terminación del reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas más importantes. Ello implica que en el imperialismo las potencias se reparten el mundo y lo modelan a imagen y semejanza de sus intereses, mediante la fuerza bruta de la guerra económica y la guerra militar. Luego los imperialistas pasan por encima de los derechos de las naciones y de la clase obrera y demás clases populares.

Cataluña tiene el derecho democrático a la autodeterminación, tiene derecho a su emancipación nacional si sus ciudadanos así lo consideran; sin embargo, mientras exista el capitalismo monopolista de Estado, mientras rija el imperialismo, los derechos nacionales están subordinados a los intereses de los monopolios y, por tanto, les son negados a las naciones.

En el mundo actual, la contradicción fundamental que impera es la lucha entre el imperialismo y el socialismo. Por ello Cataluña únicamente se podrá emancipar nacionalmente cuando la clase obrera se emancipe socialmente, esto es, Cataluña no podrá ejercer plenamente sus derechos nacionales mientras la clase obrera no derribe el capitalismo monopolista de Estado e imponga el socialismo. Tanto nacionalistas catalanes como nacionalistas españoles coinciden en la defensa del imperialismo, en la defensa de la UE y en la defensa del capitalismo monopolista de estado pues, aunque la burguesía catalana reivindique un derecho democrático como es la autodeterminación del pueblo catalán, a lo que aspira es a construir una República burguesa donde oprimir a los trabajadores catalanes e integrarse en las agrupaciones imperialistas en condiciones análogas a sus homólogos españoles.

El PCOE apoya plenamente el derecho a la autodeterminación de Cataluña y de las demás naciones oprimidas y hacemos un llamamiento a los trabajadores del estado español a salir en defensa de la autodeterminación de Cataluña, de Euskadi y de Galicia. A la par, hacemos un llamamiento a los obreros de dichas naciones a unirse a los trabajadores del estado español para juntos, unidos en base al principio del internacionalismo proletario, que no es la mera unión de la clase obrera sino que es la interacción de las tres fuerzas revolucionarias fundamentales de la época actual como son el socialismo, el movimiento obrero y la liberación nacional que arman al proletariado de la consciencia y la fuerza necesaria para cumplir su misión histórica: enterrar al imperialismo y alzar el socialismo.

 

¡POR LA REPÚBLICA SOCIALISTA CATALANA, POR LA REPÚBLICA SOCIALISTA ESPAÑOLA!

¡VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO!

¡FORTALECE AL PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL!

 

Madrid, 15 de diciembre de 2018.

 

COMITÉ EJECUTIVO DEL PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (P.C.O.E.)

CiudadReal

 

A los trabajadores de Ciudad Real y del resto del Estado

 

Nos dirigimos a los trabajadores de todo el Estado para anunciar la constitución del partido de los trabajadores, del Partido Comunista Obrero Español (PCOE), en la provincia de Ciudad Real, con el objetivo de acabar con la explotación y opresión que sufrimos todos nosotros por pertenecer a la clase trabajadora.

Ante el auge del fascismo y la ausencia de soluciones para nuestros problemas por parte de los títeres de los monopolios, los Sánchez, Rivera, Iglesias, Garzón o Casado de turno, hacemos un llamamiento a todos los trabajadores de Ciudad Real a organizarse con su partido, para combatir el verdadero origen de todos nuestros problemas, el sistema capitalista.

Bajo el capitalismo no puede haber jamás justicia social ni una verdadera participación del pueblo trabajador, de los explotados, en la toma de decisiones. Los gobiernos no los forma el pueblo, sino títeres del poder financiero, que van sucediéndose y enriqueciéndose a nuestra costa, mientras nuestras vidas y condiciones laborales no hacen más que empeorar.

Por ello, es más necesaria que nunca la aparición en nuestra localidad de un partido marxista-leninista, que luche de forma incansable por nuestros derechos y libertades, que acabe con este sistema corrupto y asesino.

Desde hoy se constituye un partido proletario en nuestra provincia, el Partido Comunista Obrero Español de Ciudad Real, con el fin de aunar a todos los trabajadores en un frente común para acabar con la explotación y cambiar de raíz nuestra sociedad.

 

¡Luchemos por el socialismo y la dictadura del proletariado!

 

Ciudad Real, 14 de diciembre de 2018.

 

COMITÉ PROVINCIAL DE CIUDAD REAL DEL PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (PCOE)

Oportunismo

El pasado mes de junio, cuando los oportunistas apoyaron la moción de censura del PSOE contra el gobierno corrupto del reaccionario Rajoy, esto es, cuando los oportunistas votaron favorablemente al programa de Gobierno que presentó Pedro Sánchez que era exactamente el mismo de los fascistas Rajoy y Rivera,  nuestro Comité Ejecutivo consideraba dicha moción de censura un “balón de oxígeno para la derecha” y advertía que “La ‘izquierda’ del sistema, que es derecha, cada día se escora más hacia la derecha y la salida dada a la corrupción sistémica y a la degradación absoluta de las condiciones de vida del pueblo es la sustitución de un fascista por otro. Y es que el capitalismo es ya lo único que puede ofertar al pueblo.”.

Las elecciones andaluzas han sido el primer termómetro que nos ha dado la medida “del índice de madurez de la clase obrera”, que según Engels es a lo máximo que puede llegar el sufragio en el Estado actual, arrojando una victoria en escaños del fascismo. Los oportunistas, que se frotaban las manos pensando que, junto con los no menos fascistas del PSOE de la reaccionaria Susana Díaz – que no ha escatimado en hacer recortes sociales aplicando a rajatabla las políticas impuestas por los monopolios – iban a gobernar, han visto como sus expectativas se truncaban ya que 679.697 votantes que, por ejemplo, en 2015, les votaron a unos y otros, esta vez les han dejado de votar yéndose, masivamente, a la abstención.

¿Acaso los trabajadores con un mínimo de conciencia de clase y sentimiento de izquierda pueden votar a un partido reaccionario y que ha firmado pensionazos y reformas laborales criminales como el PSOE? ¿Acaso pueden votar a un gobierno corrompido hasta el tuétano y enemigo de los trabajadores como ha sido el gobierno de Susana Díaz? ¿Acaso alguien que se considere de izquierda puede votar a un partido como el PSOE de Susana Díaz que no dudó en dar un golpe de estado en su propio partido para entregarle el gobierno a la derecha fascista y corrupta de Rajoy? ¿Acaso alguien de izquierda puede votar a un partido que firmó el artículo 155 para arremeter contra los derechos democráticos del pueblo catalán?

Lejos de hacer cualquier autocrítica, Susana Díaz y su partido, el partido del GAL y de las torturas en Intxaurrondo, han llegado a la siguiente conclusión, en palabras de la propia Susana Díaz: “Yo estaba equivocada, Cataluña tiene la culpa de mi fracaso”. Al parecer esta lectura es compartida por Pedro Sánchez, el cual no ha dudado, tras el fiasco electoral del sector más fascista del PSOE encarnado por la propia Díaz, en arremeter nuevamente contra Cataluña. Ergo, a tenor de las reacciones del PSOE, las razones de su descalabro electoral estriban en que no han sido lo suficientemente fascistas y, por ello, el pueblo se ha decantado por otras fuerzas “más reaccionarias”, y lo entrecomillamos puesto que la dirección del PSOE es tan reaccionaria, tan antiobrera, tan corrupta y tan capitalista como PP, C’s y VOX. Hay que ser muy desvergonzada para culpar a Cataluña de su varapalo electoral cuando el PSOE ha pasado desde los 2.178.296 votos obtenidos en 2008 a 1.009.243 en 2018, perdiendo siempre centenares de miles de votos en las sucesivas elecciones andaluzas celebradas desde 2008. Es decir, en una década el PSOE ha perdido en su granero de votos andaluz 1.169.053 votos, como consecuencia de la corrupción, el despotismo y sus políticas tan reaccionarias y fascistas como las de aquéllos que dice querer combatir pero que, a la hora de la verdad, cierran filas en la defensa de los monopolios y del ataque sin cuartel contra los obreros.

Siendo ésta la lectura hecha por Susana Díaz y su forma reaccionaria y ultraderechista en la que concibe el mundo, no se queda a la zaga el oportunismo de PODEMOS/IU/PCE, que concurrieron bajo la fórmula de la coalición Adelante Andalucía, unido con una parte de los desechos del Partido Andalucista. De tal modo que la lectura que hace el candidato por PODEMOS a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón es que “la bandera de la igualdad está coja sin la de España (…) es un irresponsable el que les dé las banderas y símbolos a los reaccionarios”, señalando a la diputada del Parlament de Catalunya de Podem que quitó las banderas fascistas puestas por los diputados de PP y C’s, indicando Errejón, sobre dicha acción, que “no nos gustó a ninguno en la dirección del partido(…) puede que haya conexión entre aquello y los resultados en Andalucía”, o lo que es lo mismo, coincide en el análisis con Susana Díaz en señalar a Cataluña como causa de su retroceso electoral, sobrepasándola por la derecha en el sentido de reivindicar los símbolos del Estado fascista, como es la bandera, quedando claro que Errejón lo que señala y entiende, a fin de cuentas, es que hay que asumir al Estado fascista y sus símbolos para no ser penalizados electoralmente, ergo considera que el electorado está escorado a la extrema derecha.

Prosigue Errejón diciendo que “Vox es un síntoma pero no es el mal. No hay 400.000 andaluces fascistas en Andalucía. Hay que tener humildad, escuchar y atender a las causas: las transformaciones han dejado a mucha gente insegura, descontenta”. Sin duda, en esta aseveración y la anterior de Errejón, éste, como buen oportunista, dice una cosa y la contraria.

En las elecciones andaluzas de 2018, el PP ha obtenido 749.275 votos, C’s ha tenido 659.631 votos y VOX ha logrado 395.978. Sumando los votos obtenidos por el bloque fascista compuesto por estos tres partidos, la suma total de votos asciende a 1.804.884.

Si miramos las elecciones andaluzas anteriores, contemplamos que el bloque fascista siempre ha oscilado entre 1.527.826 (PP, C’s, UPyD y VOX) en las elecciones andaluzas de 2015, 1.792.995 (PP, UPyD y PA) en 2012 y en las andaluzas de 2008, que coincidieron con las Generales y, por tanto, hubo una mayor movilización, el PP solo obtuvo 1.730.154 votos. Por tanto, en Andalucía, a tenor de estos resultados, no hay 400.000 fascistas, sino que el fascismo tiene un suelo de 1.527.826 votos y un techo de 1.804.884 en el momento álgido de la movilización de los reaccionarios andaluces.

La burguesía, consciente del deterioro del PP por su corrupción, ha generado dos fracciones de dicho partido, una en las mismas posiciones reaccionarias que el PP, C’s, y otra por la extrema derecha, VOX, de tal modo que la fuerza electoral del fascismo representada históricamente por el PP, ha permanecido íntegra a pesar del deterioro por la corrupción de dicho partido mediante la suma de las tres fuerzas políticas.

Indica Alberto Garzón en su artículo publicado el 9 de diciembre titulado “de la banalización del fascismo a la normalización de la extrema derecha” que “Para esos millones de personas ha sido mucho más sencillo quedarse con la visión irracional, pero simple y reaccionaria, de que cualquier cosa que cuestione cierta interpretación de la unidad de España es, por defecto, peligrosa. Y todo facilitado por el hecho de que las principales instituciones del sistema político (jefatura de Estado, jueces, medios y partidos políticos) han insistido en la misma reaccionaria idea.”, con referencia a los millones de personas que siguen a pies juntillas a los partidos del bloque fascista, entendemos que aquí también debería incluir al PSOE, e incluso a ellos mismos, pues todos ellos defienden el sistema actual, pues la conclusión de Garzón en dicho artículo es que “Hoy más que nunca necesitamos reivindicar nuestro modelo de país y sociedad, que a diferencia del de los reaccionarios, sí es compatible con la democracia.”; reivindicar el Estado. Como buen oportunista, Garzón habla de democracia en términos abstractos, quitando cualquier elemento clasista, reivindicando a un Estado, un modelo de país, que es el que él mismo reconoce, y ahí no le falta razón, que propaga y fortalece a los fascistas y ahí está VOX, donde los empresarios y grupos fascistas mundiales les financian, la Judicatura les da cancha como acusación popular en el juicio político contra el independentismo catalán y, según podemos leer en  noticias de la propia prensa burguesa, se señala que “VOX cultiva votos en plataformas de las fuerzas de seguridad y del Ejército” o que “VOX se infiltró en Jusapol y los sectores ultra de la Policía apoyaron su despegue electoral”. Y es que es el Estado el que genera el fascismo y éste sólo terminará cuando la clase obrera acabe con el Capitalismo Monopolista de Estado; por ello, todos aquéllos que defienden el Estado están inhabilitados para combatir el fascismo puesto que ellos son defensores de quien lo genera. Es por este motivo por el que Alberto Garzón, su organización IU/PCE, están inhabilitados para combatir el fascismo porque su razón de existir es sostener al Capitalismo Monopolista de Estado, es sostener la traición que perpetraron en la Transición negando una ruptura democrática y haciendo un pacto con el fascismo para sustentar al Estado fascista tras la muerte del tirano.

Por ello, no nos sorprende que  Garzón –  al igual que han hecho Susana Díaz y Errejón –  en dicho artículo, que es en un ejercicio de charlatanería burguesa inaguantable y de oportunismo nauseabundo, culpabiliza a Cataluña de su descalabro electoral en Andalucía, expresándolo de la siguiente manera: “los resultados en las elecciones andaluzas de las tres candidaturas de derechas son claramente la expresión política del 1-O, la cristalización de la frase ‘a por ellos’ que acompañó la intervención policial en el día del referéndum independentista”. Y es que todos ellos son lo mismo, auténticos esbirros del Capital, auténticos enemigos de la clase obrera.

No podía faltar, en la despreciable labor de engaño sistemático que desempeñan los oportunistas a favor de la burguesía, la salida a la palestra del secretario general del PCE, Santiago, señalando que “al fascismo y la ultraderecha no se les para con pureza ideológica y sectarismo, sino con unidad de clase y propuestas programáticas. La unidad de las fuerzas democráticas y los frentes de izquierdas, el mestizaje, el mejor arma del #antifascismo.”. El fascismo y la ultraderecha llevan gobernando el estado español desde 1939, fruto de un golpe de estado, derrocando la legalidad republicana, apoyado por Hitler, Mussolini y los demócratas burgueses, que sostuvieron al tirano Franco en la jefatura del Estado, tras la victoria de la URSS contra el fascismo, hasta su muerte. Una vez muerto el criminal dictador, y con una correlación de fuerzas favorable al proletariado, el PCE asumió al franquismo, tragó con todos los principios y toda la simbología fascista, firmando una de las mayores páginas de traición a la clase obrera. Y es que, gracias al PCE y a su traición los fascistas nos han dado una propina de 43 años, por el momento. Hoy, estos lacayos de la burguesía, después de la abjuración a los principios y a la propia clase obrera, a la que engañaron y desmovilizaron a cambio de miserables prebendas para la clase dirigente de dicho partido en aquel momento histórico – honrados hoy por los fascistas como Rivera y despreciados por los obreros conscientes – pretenden seguir traicionándola.

La única manera de derrotar al fascismo es acabando con quien lo genera, el capitalismo monopolista de estado y con los traidores que lo apoyan. Sin embargo, el PCE lejos de combatir al capitalismo monopolista de estado es responsable directo de su existencia. Santiago se contradice, hablando de unidad de clase primero y, posteriormente, de “unidad de fuerzas democráticas y los frentes de izquierdas, el mestizaje” ideológico; esto segundo no es una unidad de clase sino es la división de la clase obrera, es el sometimiento de la clase obrera a la burguesía, son los movimientos políticos y sociales por los que ha apostado el PCE ya fuere IU o ya sea hoy PODEMOS, y la historia ha acreditado que es la garantía de la derrota sin paliativos del proletariado y del avance de la reacción, del fascismo.

El fascismo es la única salida que tiene la burguesía para sostener su moribundo sistema, es la constatación de que los problemas que acucian a la sociedad capitalista ya no tienen solución alguna bajo los auspicios de la democracia burguesa. Hoy el Estado español está quebrado económicamente, en bancarrota absoluta también en términos políticos, por ello, para mantener la vida el Estado no tiene más opción de mostrarse tal y como es, fascista, negando los derechos a los obreros a los que explota, reprime y oprime inmisericordemente, negando el derecho a la autodeterminación de las naciones, negando las tierras a los jornaleros al objeto de salvaguardar los intereses de los monopolios y los terratenientes. Ante esta realidad donde el fascismo está entronizado, la única salida que tiene la clase obrera, ya sea del campo o de la ciudad, no es otra que la unidad en combate del proletariado, y los diferentes sectores que lo componen como son, por ejemplo, los estudiantes o los  pensionistas, integrando el FRENTE ÚNICO DEL PUEBLO (FUP) armados de un programa de cambios económicos y políticos estructurales que permita derribar a la matriz del fascismo, el poder económico del capitalismo monopolista de Estado, y también aislar y desenmascarar a los traidores y aliados de la criminal burguesía que únicamente persiguen el fraccionar y debilitar a la clase obrera.

 

¡ABAJO LOS OPORTUNISTAS Y LOS FASCISTAS, ENEMIGOS DEL PUEBLO!

¡POR EL FRENTE ÚNICO DEL PUEBLO!

¡PROLETARIOS DEL MUNDO, UNÍOS!

 

Madrid, 12 de diciembre de 2018.

 

COMITÉ EJECUTIVO DEL PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (P.C.O.E.)

La irrupción de VOX en el parlamento andaluz con 12 diputados viene a confirmar el auge del fascismo en el mundo capitalista. Los resultados de las elecciones andaluzas reflejan una tendencia que se repite a nivel mundial, con la extrema derecha creciendo en casi todo el mundo, con personajes como Donald Trump, Jair Bolsonaro, Viktor Orban, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Jaroslaw Kaczynski, Jimmie Akesson o Alexander Gauland entre otros, todos ellos legitimados por la supuesta derecha moderada, que vienen a ser lobos con piel de cordero, con políticos como Emmanuel Macron, Albert Rivera, Mauricio Macri o Angela Merkel, la cara 'amable' del fascismo.

En teoría, en el otro extremo, deberíamos encontrar a los líderes de la socialdemocracia, a partidos como PSOE y Podemos-IU en España, Syriza en Grecia, el Partido Laborista en Reino Unido o el Partido de los Trabajadores en Brasil. Pero en el sistema capitalista, en el que la lucha de clases se acrecienta conforme la crisis sistémica se agrava, todos estos partidos se han olvidado de la clase obrera, se ven incapaces de plantear soluciones reales a los problemas de los trabajadores, porque se aferran a un sistema decrépito que se derrumba, y que solo puede ofrecer miseria y precariedad. Mientras esto ocurre, el fascismo ofrece un discurso más radical y rupturista que termina calando entre muchos de los olvidados por el sistema; aquellos que ya no ven ninguna solución a sus problemas, porque dentro del sistema no existe, caen en los cantos de sirena del fascismo, engañados por quienes pretenden ser sus salvadores, pero que representan a las élites financieras (sólo hay que ver quienes financian estos partidos).

Es paradójico que ahora sean esos partidos socialdemócratas que allanan el camino al fascismo los que hagan un llamamiento a pararlo, cuando son precisamente las políticas reformistas las que lanzan a tantos trabajadores en sus manos, desesperados ante la falta de soluciones a sus problemas. Y es que fascismo y socialdemocracia son dos componentes esenciales para intentar salvar este sistema. La socialdemocracia se presenta como la pata izquierda del sistema, mientras que el fascismo es la herramienta última del capital para reprimir al pueblo organizado, financiada por el poder financiero.

Esto no es algo nuevo, la historia se repite. En abril de 1924, bajo el auspicio de los Estados Unidos, se estableció un programa denominado Plan Dawes, que supuestamente buscaba estabilizar la economía de Alemania para evitar mayores perjuicios como resultado de los pagos definidos en el Tratado de Versalles a los vencedores de la Primera Guerra Mundial (principalmente Gran Bretaña, Francia y EEUU). Pero el verdadero objetivo de dicho plan no era otro que el de controlar el sistema financiero alemán y, de esta forma, los procesos políticos en Europa central, ya que el crecimiento del Socialismo en el bloque soviético suponía una amenaza para la economía capitalista que ya empezaba a estar decrépita.

En este intento de controlar la economía alemana, los países deudores, principalmente Gran Bretaña, a través del Banco de Inglaterra, y EEUU, a través de la Reserva Federal, impusieron condiciones extremadamente difíciles de cumplir para el pago de la deuda de Alemania. Esto llevó al país a un déficit presupuestario que solo pudo solventarse a través de la producción masiva de marcos, lo que produjo un colapso de la moneda, la "gran inflación" de 1923 en el que el dólar llegó a valer 4,2 billones de marcos. Ante esta situación de crisis, el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal acudieron al rescate de la economía alemana, y los bancos angloamericanos se hicieron con el control de los presupuestos, del sistema de circulación monetaria y del sistema de crédito del país.

Paralelamente a este control económico, se gestaba también el control político de Alemania, para lo cual, los círculos financieros angloamericanos comenzaron a financiar al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP), mientras que Adolf Hitler era preparado por Ernst Franz Sedgwick Hanfstaengl, un graduado de la Universidad de Harvard al que conoció a través de los círculos de confianza del capitán Truman Smith, agregado militar de los EEUU en Alemania, el cual había elaborado un informe detallado a sus superiores en Washington en el que alababa la figura de Hitler. De esta forma, el fascismo, aupado por el poder financiero mundial, se hizo con el poder económico y político en Alemania.

Si volvemos al panorama nacional, solo hay que ver la financiación de partidos como Ciudadanos y VOX, que salen a la calle con un enorme despliegue propagandístico que solo puede estar financiado por grandes poderes financieros. Ya en 2009, contratistas militares de EEUU financiaron la campaña electoral europea de Ciudadanos. Ahora vemos como VOX surge de la nada con unos medios propios de una gran empresa, llenando las calles de pancartas, carteles y camionetas propagandísticas, lo que nos lleva a preguntarnos quién está financiando a este partido.

De nuevo el poder financiero aupa al fascismo para controlar el descontento del pueblo, por un lado captando a muchos de los que ya no creen en los partidos tradicionales, y por el otro preparando el terreno para reprimir la organización del pueblo en el momento en el que sea necesario.

Si los trabajadores queremos parar al fascismo tenemos dos tareas que llevar a cabo urgentemente. Por un lado, debemos abandonar de una vez a la socialdemocracia y sus partidos, que ya ha quedado ampliamente demostrado a lo largo de la historia que, lejos de aportar soluciones, son parte del problema, pues sustentan el capitalismo a base de promesas vacías de un futuro mejor que nunca llegará en este sistema. Por otro lado, es una imperiosa necesidad que las clases trabajadoras y populares se organicen en un Frente Único del Pueblo para combatir al fascismo, acabar con este sistema criminal y construir el Socialismo. Solo en una economía socialista al servicio del pueblo y no de los monopolios, es posible un futuro digno y en paz, un futuro libre de fascismo y en el que toda la riqueza que producimos los trabajadores repercuta en nuestro bienestar.

Trabajador, combate el fascismo, organízate en el Frente Único del Pueblo

Por la construcción del Socialismo

Secretaría de Agitación y Propaganda del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)

Brico Depot

O pasado 21 de novembro a multinacional británica Kingfisher anunciou o peche das 27 tendas Brico Depot que ten repartidas por todo o Estado Español. Se a medida faise efectiva, máis de 1700 traballadores quedarán na rúa.

As explicacións dadas pola multinacional foron que “A saída do mercado español permitiranos aplicar a nosa estratexia con maior enfoque e eficacia nos nosos mercados principais, onde contamos ou podemos alcanzar unha posición de liderazgo”. Ademais, nos resultados do terceiro trimestre do exercicio, a compañía acumulou un descenso de vendas do 0,4%.

A compañía presume de ter os prezos baixos.os prezos son baixos, pero ocultan que se esto acontece, é porque os salarios son aínda máis baixos. Aparte, os traballadores da multinacional denuncian a situación de precariedade que padecen: fan máis horas das expostas no contrato, apenas teñen tempo de descanso e mesmo nalgunhas tendas chégaselles a cronometrar o tempo que pasan no baño.

Vemos de novo como á burguesía non lle importa nin o máis mínimo os seus traballadores e só lle importa as súas ganancias, explotalos, deixalos en situacións moi precarias e, cando estos non lles reportan tanto beneficio, deixalos na rúa, a eles e ás súas familias.

Estamos a ver o silencio dos medios de comunicación con respecto a este tema, e tamén dos oportunistas que só se preocupan polos traballadores cando poden obter un beneficio.

Os sindicatos amarelos, servos do capital, non convocaron ningunha folga, nin sequera unha movilización contra o peche da empresa. Nos témolo claro, non podemos asegurar os nosos postos de traballo nin o noso futuro no sistema capitalista, un sistema criminal no que a burguesía explota aos traballadores e os precariza, e cando esta non recibe un beneficio económico tan grande como se esperaba, despídeos e os deixa na miseria.

Desde o PCOE solidarizámonos cos traballadores de Brico Depot, e facemos un chamamento a tódolos traballadores a organizarse no PCOE e engrosar as filas dos sindicatos que son membros da FSM, como na Coordinadora Sindical de Clase, para rematar coa explotación do home polo home.

Por un traballo e unhas condicións laborais dignas!

Camarada, engrosa as filas do PCOE!

Polo socialismo!

Solidaridad con los trabajadores de Brico Depot

El pasado 21 de noviembre, la multinacional británica Kingfisher anunció el cierre de las 27 tiendas Brico Depot que tiene repartidas por todo el Estado Español. Si la medida se hace efectiva, más de 1700 trabajadores se quedarán en la calle.

Las explicaciones dadas por la multinacional han sido que “la salida del mercado español nos permitirá aplicar nuestra estrategia con mayor enfoque y eficacia en nuestros mercados principales, donde contamos o podemos alcanzar una posición de liderazgo”. Además, en los resultados del tercer trimestre del ejercicio, la compañía acumuló un descenso de ventas del 0,4%.

La compañía presume de tener los precios bajos, pero ocultan que, si esto ocurre, es porque los salarios son aún más bajos. Aparte, los trabajadores de la multinacional denuncian la situación de precariedad que padecen: hacen más horas de las expuestas en el contrato, apenas tienen tiempo de descanso e incluso en algunas tiendas se les llega a cronometrar el tiempo que pasan en el baño.

Vemos de nuevo cómo a la burguesía no le importan ni lo más mínimo sus trabajadores y sólo le importan sus ganancias, explotarlos, dejarlos en situaciones muy precarias y cuando estos no les reportan tanto beneficio, dejarlos en la calle, a ellos y a sus familias.

Estamos viendo el silencio de los medios de comunicación con respecto a este tema, y también de los oportunistas, que sólo se preocupan por los trabajadores cuando pueden obtener un beneficio.

Los sindicatos amarillos, siervos del capital, no han convocado ninguna huelga, ni siquiera una movilización contra el cierre de la empresa.

Nosotros lo tenemos claro, no podemos asegurar nuestros puestos de trabajo ni nuestro futuro en el sistema capitalista, un sistema criminal en el que la burguesía explota a los trabajadores y los precariza, y cuando esta no recibe un beneficio económico tan grande como el esperado, los despide y deja en la miseria.

Desde el PCOE nos solidarizamos con los trabajadores de Brico Depot, y hacemos un llamamiento a todos los trabajadores a organizarse en el PCOE y engrosar las filas de los sindicatos miembros de la FSM como la Coordinadora Sindical de Clase, para acabar con la explotación del hombre por el hombre.

¡Por un trabajo y unas condiciones laborales dignas!

¡Camarada, engrosa las filas del PCOE!

¡Por el socialismo!

Célula Aurora de Coruña del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)

Francia

Francia se ha convertido en un polvorín. Las políticas burguesas de Macron han encontrado en el pueblo trabajador francés un obstáculo prácticamente insalvable. El esfuerzo titánico de la prensa burguesa por posicionar a Emmanuel Macron como el estandarte de la nueva política, ha fracasado, porque los franceses han comprobado que, vieja o nueva, en el sistema capitalista todas las políticas son las de la burguesía.

El pueblo trabajador, de forma espontánea, ha iniciado una lucha contra las políticas de los monopolios franceses que depauperan las condiciones de vida de la clase obrera francesa y de los trabajadores del campo. Pero con la dimisión de Macron no acaban los problemas para los trabajadores franceses, porque la socialdemocracia de Melenchon y el fascismo de Le Pen tienen los mismos amos que el conservador Macron: la burguesía francesa.

Se expanden por Europa las manifestaciones de chalecos amarillos, como es el caso de Bélgica y Holanda, prueba de que los obreros del viejo continente sufren las mismas miserias y penurias provocadas por el sistema criminal capitalista, que impide la vida digna de los trabajadores para enriquecer enormemente a la minoría explotadora.

Los cuerpos policiales reprimen por todos los medios, incluidos los violentos, a los manifestantes. En Francia se cuentan ya 1.700 detenidos y 96 heridos y en Bélgica 100 detenidos por exigir la renuncia del primer ministro Charles Michel en Bruselas.

El Partido Comunista Obrero Español está al lado de los trabajadores franceses, europeos y de todo el mundo en sus luchas contra las políticas capitalistas. El pueblo trabajador debe organizarse políticamente para la superación del capitalismo y sus políticas y no delegar la construcción política de su futuro en los lacayos burgueses de la socialdemocracia y el fascismo, ambos promocionados por los medios de comunicación burgueses. Sus discursos son distintos, en función del momento político, pero sus amos son los mismos. El Socialismo es la única salida a este sistema criminal que nos niega la dignidad y nos aboca a la miseria.

¡Abajo el capitalismo criminal!

¡Por la construcción del Socialismo!

¡Que viva la lucha de la clase obrera!

D. García – Secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Obrero Español (PCOE)

Ahir, 6 de desembre, els Mossos d’Esquadra van carregar contra el moviment antifeixista que ens vàrem manifestar tant a Girona com a Terrassa contra les manifestacions convocades pel PP, la seva fracció més feixista VOX i PxC que reivindiquen la Constitució feixista de 1978.

Novament, el Govern dretà de Torra i d’ERC no ha dubtat a carregar contra els antifeixistes i protegir als feixistes, amb càrregues dels Mossos que han deixat ferits tant a Girona com a Terrassa, on la diputada de la CUP Maria Sirvent ha estat ferida per un impacte de bala FOAM.

El covard Govern de Torra, en lloc de carregar contra el poble, contra els antifeixistes, per a donar protecció als feixistes, el que ha de fer és il.legalitzar que l’escòria feixista es manifestó per els nostres carrers i donar compliment a la decisió que el nostre poble va adoptar de manera heroica el passat 1 d’octubre de 2017, i que no és altra que fer efectiva la República Catalana.

Des del Comitè Nacional del PCOC fem arribar la nostra solidaritat a les companyes i companys antifeixistes ferits, exigim la posada en llibertat dels companys detinguts i exigim la dimissió del conceller d’Interior Miquel Buch.

Fem una crida als treballadors catalans a enfortir el moviment antifeixista constituint un front classista que combati el feixisme i qui el genera, el capitalisme. Tant mateix, cridem als treballadors de l’Estat español, a les organitzacions d’esquerra honestes, i les que es denominen revolucionàries a anar teixint poder popular, anar edificant un Front Únic del Poble que s’estrenyi llaços de solidaritat i d’internacionalisme proletari amb el poble de Catalunya, que s’estrenyin els llaços de solidaritat i lluita del proletariat de l’estat espanyol i de les nacions que el componen i conformem un Front Únic de lluita per la independencia de la nostra classe d’un sistema corrupte i un Estat que el manté i que nega el futur i la nostra dignitat com a obrers i com a pobles. El que ens juguem a Catalunya és derrotar a l’Estat feixista, el mateix que agredeix als obrers de Martorell, de la Zona Franca, de Sagunt, Madrid, Sevilla o Vigo.

EL FEIXISME NO PASSARÀ, LLIBERTAT DE TOTS ELS PRESOS POLÍTICS!

VISCA L'INTERNACIONALISME PROLETARI!

PEL FRONT ÚNIC DEL POBLE, PEL SOCIALISME!

Barcelona, 7 de desembre de 2018.

COMITÉ NACIONAL DEL PARTIT COMUNISTA OBRER DE CATALUNYA (P.C.O.C.)

 

El govern amparando al fascismo: exigimos la dimisión de Miquel Buch

En el día de ayer, 6 de diciembre, los Mossos d’Esquadra cargaron contra el movimiento antifascista que nos manifestamos tanto en Girona como en Terrassa contra las manifestaciones convocadas por el PP, su fracción más fascista VOX y PxC que reivindicaron la Constitución fascista de 1978.

Nuevamente, el Govern derechista de Torra y ERC no ha dudado en arremeter contra los antifascistas y proteger a los fascistas, con cargas de los Mossos que han dejado heridos tanto en Girona como en Terrassa, donde la diputada de la CUP Maria Sirvent ha sido herida por un impacto de bala FOAM.

El cobarde Govern de Torra, en lugar de arremeter contra el pueblo, contra los antifascistas, para dar protección a los fascistas, lo que debe hacer es ilegalizar que la escoria fascista se manifieste por nuestras calles y dar cumplimiento a la decisión que nuestro pueblo adoptó de manera heroica el pasado 1 de octubre de 2017, y que no es otra que hacer efectiva la República Catalana.

Desde el Comité Nacional del PCOC enviamos nuestra solidaridad a las compañeras y compañeros antifascistas heridos, exigimos la puesta en libertad de los compañeros detenidos y exigimos la dimisión del Conseller de Interior Miquel Buch.

Hacemos un llamamiento a los trabajadores catalanes a fortalecer el movimiento antifascista constituyendo un frente clasista que combata el fascismo y quien lo genera, el capitalismo. Así mismo, hacemos un llamamiento a los trabajadores del estado español, a las organizaciones de izquierda honradas, y a aquéllas que se denominan revolucionarias a ir tejiendo poder popular, ir edificando un Frente Único del Pueblo que estreche lazos de solidaridad y de internacionalismo proletario con el pueblo de Cataluña, que se estrechen los lazos de solidaridad y lucha del proletariado del estado español y de las naciones que lo componen y conformemos un Frente Único de lucha por la independencia de nuestra clase de un sistema corrupto y un Estado que lo mantiene y que niega el futuro y nuestra dignidad como obreros y como pueblos. Lo que nos jugamos en Cataluña es derrotar al Estado fascista, el mismo que agrede a los obreros de Martorell, de la Zona Franca, de Sagunto, Madrid, Sevilla o Vigo.

¡EL FASCISMO NO PASARÁ, LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS!

¡VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO!

¡POR EL FRENTE ÚNICO DEL PUEBLO, POR EL SOCIALISMO!

Barcelona, 7 de diciembre de 2018.

Comité Nacional del Patit Comunista Obrer de Catalunya(P.C.O.C.)

Ahir, 6 de desembre, els Mossos d’Esquadra van carregar contra el moviment antifeixista que ens vàrem manifestar tant a Girona com a Terrassa contra les manifestacions convocades pel PP, la seva fracció més feixista VOX i PxC que reivindiquen la Constitució feixista de 1978.

Novament, el Govern dretà de Torra i d’ERC no ha dubtat a carregar contra els antifeixistes i protegir als feixistes, amb càrregues dels Mossos que han deixat ferits tant a Girona com a Terrassa, on la diputada de la CUP Maria Sirvent ha estat ferida per un impacte de bala FOAM.

El covard Govern de Torra, en lloc de carregar contra el poble, contra els antifeixistes, per a donar protecció als feixistes, el que ha de fer és il.legalitzar que l’escòria feixista es manifestó per els nostres carrers i donar compliment a la decisió que el nostre poble va adoptar de manera heroica el passat 1 d’octubre de 2017, i que no és altra que fer efectiva la República Catalana.

Des del Comitè Nacional del PCOC fem arribar la nostra solidaritat a les companyes i companys antifeixistes ferits, exigim la posada en llibertat dels companys detinguts i exigim la dimissió del conceller d’Interior Miquel Buch.

Fem una crida als treballadors catalans a enfortir el moviment antifeixista constituint un front classista que combati el feixisme i qui el genera, el capitalisme. Tant mateix, cridem als treballadors de l’Estat español, a les organitzacions d’esquerra honestes, i les que es denominen revolucionàries a anar teixint poder popular, anar edificant un Front Únic del Poble que s’estrenyi llaços de solidaritat i d’internacionalisme proletari amb el poble de Catalunya, que s’estrenyin els llaços de solidaritat i lluita del proletariat de l’estat espanyol i de les nacions que el componen i conformem un Front Únic de lluita per la independencia de la nostra classe d’un sistema corrupte i un Estat que el manté i que nega el futur i la nostra dignitat com a obrers i com a pobles. El que ens juguem a Catalunya és derrotar a l’Estat feixista, el mateix que agredeix als obrers de Martorell, de la Zona Franca, de Sagunt, Madrid, Sevilla o Vigo.


EL FEIXISME NO PASSARÀ, LLIBERTAT DE TOTS ELS PRESOS POLÍTICS!

VISCA L'INTERNACIONALISME PROLETARI!

PEL FRONT ÚNIC DEL POBLE, PEL SOCIALISME!


Barcelona, 7 de desembre de 2018.

COMITÉ NACIONAL DEL PARTIT COMUNISTA OBRER DE CATALUNYA (P.C.O.C.)


EL GOVERN AMPARANDO AL FASCISMO: EXIGIMOS LA DIMISIÓN DE MIQUEL BUCH


En el día de ayer, 6 de diciembre, los Mossos d’Esquadra cargaron contra el movimiento antifascista que nos manifestamos tanto en Girona como en Terrassa contra las manifestaciones convocadas por el PP, su fracción más fascista VOX y PxC que reivindicaron la Constitución fascista de 1978.

Nuevamente, el Govern derechista de Torra y ERC no ha dudado en arremeter contra los antifascistas y proteger a los fascistas, con cargas de los Mossos que han dejado heridos tanto en Girona como en Terrassa, donde la diputada de la CUP Maria Sirvent ha sido herida por un impacto de bala FOAM.

El cobarde Govern de Torra, en lugar de arremeter contra el pueblo, contra los antifascistas, para dar protección a los fascistas, lo que debe hacer es ilegalizar que la escoria fascista se manifieste por nuestras calles y dar cumplimiento a la decisión que nuestro pueblo adoptó de manera heroica el pasado 1 de octubre de 2017, y que no es otra que hacer efectiva la República Catalana.

Desde el Comité Nacional del PCOC enviamos nuestra solidaridad a las compañeras y compañeros antifascistas heridos, exigimos la puesta en libertad de los compañeros detenidos y exigimos la dimisión del Conseller de Interior Miquel Buch.

Hacemos un llamamiento a los trabajadores catalanes a fortalecer el movimiento antifascista constituyendo un frente clasista que combata el fascismo y quien lo genera, el capitalismo. Así mismo, hacemos un llamamiento a los trabajadores del estado español, a las organizaciones de izquierda honradas, y a aquéllas que se denominan revolucionarias a ir tejiendo poder popular, ir edificando un Frente Único del Pueblo que estreche lazos de solidaridad y de internacionalismo proletario con el pueblo de Cataluña, que se estrechen los lazos de solidaridad y lucha del proletariado del estado español y de las naciones que lo componen y conformemos un Frente Único de lucha por la independencia de nuestra clase de un sistema corrupto y un Estado que lo mantiene y que niega el futuro y nuestra dignidad como obreros y como pueblos. Lo que nos jugamos en Cataluña es derrotar al Estado fascista, el mismo que agrede a los obreros de Martorell, de la Zona Franca, de Sagunto, Madrid, Sevilla o Vigo.

¡EL FASCISMO NO PASARÁ, LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS!

¡VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO!

¡POR EL FRENTE ÚNICO DEL PUEBLO, POR EL SOCIALISMO!


Barcelona, 7 de diciembre de 2018.

COMITÉ NACIONAL DEL PARTIT COMUNISTA OBRER DE CATALUNYA (P.C.O.C.)

Amazon

Los trabajadores de la planta de Amazon de San Fernando de Henares entraron en huelga en marzo para responder al convenio sectorial impuesto por la patronal. Desde entonces, los paros se han sucedido a lo largo del año: las jornadas de julio, saldadas con una brutal represión policial, y las del 23 y 24 de noviembre. Los obreros entrarán nuevamente en huelga el próximo puente de la Constitución –7, 8 y 9 de diciembre– y en el periodo de compras de regalos de Navidad y Reyes –del 15 al 30 de diciembre y el día 3 de enero–. Sin embargo, a pesar del seguimiento masivo que tuvieron las huelgas pasadas y que tendrán los paros futuros, este no es suficiente para luchar contra el capital. La empresa, en todas estas huelgas, ha empleado todas las herramientas que estaban a su alcance para evitar que los paros repercutieran en sus ingentes beneficios.

Los medios empleados por la patronal han ido desde las amenazas de despido a trabajadores temporales que secundaron la huelga de marzo, hasta la contratación de trabajadores de Empresas de Trabajo Temporal (ETT) para suplir a los obreros de la planta de San Fernando de Henares que secundaron los paros, vulnerando así de forma directa el derecho a la huelga.

No obstante, la forma más eficaz que tiene Amazon de evitar que la lucha de los trabajadores surta efecto es trasladar la producción de San Fernando de Henares al centro situado en El Prat(Barcelona). En efecto, en los días previos a los paros, la multinacional procedió a trasladar la producción a este centro con el fin de evitar las pérdidas considerables que supondría una huelga en las ganancias de la patronal.

Ante esta situación, los trabajadores no podemos quedarnos de brazos cruzados, pues las condiciones de miseria que sufren nuestros compañeros de San Fernando de Henares las sufrimos también en Catalunya, al igual que las padecen en Alemania, Francia o Italia, países que secundaron las huelgas convocadas en el Estado español.

De este modo, la única herramienta que tenemos los obreros para hacer frente al capital y conquistar los derechos que nos han arrebatado es la unidad de clase y el internacionalismo proletario.

Sin una lucha conjunta que sirva para parar simultáneamente los centros logísticos de San Fernando de Henares y El Prat, no se conseguirá paralizar la producción. Nuestros objetivos estarán lejos de cumplirse, ya que a la patronal no le supone esfuerzo alguno trasladar la producción de un centro a otro. La carga de trabajo de San Fernando de Henares acaba recayendo en los compañeros de Barcelona y los esfuerzos y sacrificios de los compañeros en huelga apenas tienen efecto.

La patronal está organizada. Es el momento de que la clase trabajadora se una y luche de forma conjunta contra la explotación y la miseria a la que nos somete la burguesía, pues de ella dependen los enormes beneficios que obtienen a costa de nuestro trabajo y de nuestra salud.

Por consiguiente, llamamos a los trabajadores de El Prat a que secunden los próximos paros que tendrán lugar en San Fernando de Henares el 7, el 8 y el 9 de diciembre, así como los del 15 al 30 del mismo mes y los del día 3 de enero.

Solo a través de la organización y la lucha de nuestra clase podremos hacer frente a los envites del capital.

¡Ante su explotación nuestra unidad!

¡Que viva la lucha de la clase obrera!

Comité Regional del Partido Comunista Obrero Español (PCOE) en Madrid